วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14  ; วันที่ 21- 25 / ม.ค. /2556

                        ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.3 ที่ จ. เพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 14-18 ม.ค. 56
 
                      วันที่ 14  โฮมรูม "ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์"
                                     เข้าสอน ม.1/5           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การคูณ/หาร พหุนาม
                                     เข้าสอน ม.1/3           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     สอนซ่อมเสริม ม.1/3-5

                     วันที่ 15   โฮมรูม "มารยาทในการรับประทานอาหาร"
                                     เข้าสอน ม.1/4           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     จัดสถานที่ในหอประชุม ผูกผ้า

                      วันที่ 16  เข้าร่วมวันไหว้ครู (ต้อนรับ, เสิร์ฟ)

                      วันที่ 17 โฮมรูม "การคบเพื่อน"
                                    เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
                                    ซ่อมเสริม     เปลี่ยนแฟ้ม

                      วันที่ 18  โฮมรูม สาระน่ารู้ เรื่อง "วิตามินดี"
                                     เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
                                     คาบแนะแนว "อบรมเพศศึกษา" ให้นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1
             นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์เสี่ยงมากลุ่มละ 1 สถานการณ์
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11 ม.ค. 56

                      วันที่ 7  โฮมรูม "ชี้แจงคาบแนะแนว"
                                   เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
                                   เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การบวก/ลบ พหุนาม
                                   เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง กราฟของคู่อันดับ

                      วันที่ 8  เวรประจำวันรับ-ส่ง นักเรียน
                                   โฮมรูม "การวางแผนในการทำงาน"
                                    เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง กราฟของคู่อันดับ
                                    ชุมนุมคณิตศาสตร์ (แจ้งเรื่อง วันวิชาการ)

                      วันที่ 9  โฮมรูม "รับผิดชอบในหน้าที่"
                                   เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
                                 คาบลูกเสือ ม.2 แจกผ้าพันคอ/เกียรติบัตรลูกเสือสวนสัมพันธ์

                     วันที่ 10  ลากิจ "พี่ชายอุปสมบท"

                     วันที่ 11  โฮมรูม " มารยาทในห้องเรียน"
                                    เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
                                    คาบแนะแนว เรียนเพศศึกษา เรื่อง ก้าวย่างสู่วัยรุ่น

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 2-4 ม.ค. 2556

                      วันที่ 2  โฮมรูม "ให้ นร. ทำความสะอาดห้อง"
                                   เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง คู่อันดับ
                                  
                      วันที่ 3  โฮมรูม "ความรับผิดชอบ"
                                   เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง คู่อันดับ
                                   เปลี่ยนแฟ้ม

                      วันที่ 4  โฮมรูม "ตรวจผม/ตรวจเล็บ"
                                   เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง คู่อันดับ
                                   คาบสวน ฯ ตรวจผม/เล็บ ระดับ ม.1

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9     วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555

                       วันที่ 17       โฮมรูม "ลงพื้นที่รับผิดชอบ"
                                           เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การประมาณค่า
                                           คณิตศาสตร์เพิ่มเติม แก้ตัวข้อสอบกลางภาค
                                           เข้าสอน ม.1/3  ติวข้อสอบกลางภาค สอบแก้ตัวกลางภาค

                       วันที่ 18       เวรประจำวันรับ-ส่งนักเรียน
                                          เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/1 เรื่อง การหารพหุนาม (แทนพี่เลี้ยง)
                                          จัดบอร์ด เรื่อง การบวกและการคูณจำนวนเต็ม

                             วันที่ 19          โฮมรูม "การเดินทางมาโรงเรียน"
                                                    เข้าสอน ม.1/4 ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การประมาณค่า
                                                    สอน ม.1/1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
                                                    คาบ 3-4 ให้นักเรียน ม. 3 เพิ่มเติม สืบค้นข้อมูล"วงกลม"

                             วันที่ 20          โฮมรูม "ทำความสะอาดห้องเรียน"
                                                    เข้าสอน ม.1/5  เรื่อง การประมาณค่า (ต่อ)
                                                    คาบเที่ยง ช่วยอาจารย์วาทนันท์  ตกแต่งเรือสำเภา
 และ พระบรมธาตุเจดี

                              วันที่  21        เข้าสอน ม.1/3  เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                                   จัดกิจกรรมแลกของขวัญ ม.1/1

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8   วันที่ 11-14 ธ.ค. 2556

                     วันที่ 11                     เวรประจำวันรับ-ส่งนักเรียน
                                                      เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การประมาณค่า

                      วันที่ 12-14              จัดบอร์ดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง หน้าตัดของรูปสามมิติ

ผลสำเร็จ
                                   ส่งข้อสอบกลางภาค อาคาร 4
                                   ต้อนรับ ผอ. ชาติชาย    ทองเลี่ยมนาค

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ีที่ 10  วันที่ 24-28 ธ.ค. 2555
             
                     วันที่ 24       เตรียมกระบวนพาเหรด          
             
                     วันที่ 25 -28           กีฬาสวน   • วิ่ง 4X100 ผลการแข่งขัน รองอันดับหนึ่ง
  • ขายเสื้อสวนสัมพันธ์, ผ้าพันคอ และ ริบแบ้น
  • ดูแลนักแสดงช่วง sport night