วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14  ; วันที่ 21- 25 / ม.ค. /2556

                        ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.3 ที่ จ. เพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 14-18 ม.ค. 56
 
                      วันที่ 14  โฮมรูม "ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์"
                                     เข้าสอน ม.1/5           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การคูณ/หาร พหุนาม
                                     เข้าสอน ม.1/3           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     สอนซ่อมเสริม ม.1/3-5

                     วันที่ 15   โฮมรูม "มารยาทในการรับประทานอาหาร"
                                     เข้าสอน ม.1/4           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     จัดสถานที่ในหอประชุม ผูกผ้า

                      วันที่ 16  เข้าร่วมวันไหว้ครู (ต้อนรับ, เสิร์ฟ)

                      วันที่ 17 โฮมรูม "การคบเพื่อน"
                                    เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
                                    ซ่อมเสริม     เปลี่ยนแฟ้ม

                      วันที่ 18  โฮมรูม สาระน่ารู้ เรื่อง "วิตามินดี"
                                     เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
                                     คาบแนะแนว "อบรมเพศศึกษา" ให้นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1
             นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์เสี่ยงมากลุ่มละ 1 สถานการณ์
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11 ม.ค. 56

                      วันที่ 7  โฮมรูม "ชี้แจงคาบแนะแนว"
                                   เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
                                   เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การบวก/ลบ พหุนาม
                                   เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง กราฟของคู่อันดับ

                      วันที่ 8  เวรประจำวันรับ-ส่ง นักเรียน
                                   โฮมรูม "การวางแผนในการทำงาน"
                                    เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง กราฟของคู่อันดับ
                                    ชุมนุมคณิตศาสตร์ (แจ้งเรื่อง วันวิชาการ)

                      วันที่ 9  โฮมรูม "รับผิดชอบในหน้าที่"
                                   เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
                                 คาบลูกเสือ ม.2 แจกผ้าพันคอ/เกียรติบัตรลูกเสือสวนสัมพันธ์

                     วันที่ 10  ลากิจ "พี่ชายอุปสมบท"

                     วันที่ 11  โฮมรูม " มารยาทในห้องเรียน"
                                    เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
                                    คาบแนะแนว เรียนเพศศึกษา เรื่อง ก้าวย่างสู่วัยรุ่น

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 2-4 ม.ค. 2556

                      วันที่ 2  โฮมรูม "ให้ นร. ทำความสะอาดห้อง"
                                   เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง คู่อันดับ
                                  
                      วันที่ 3  โฮมรูม "ความรับผิดชอบ"
                                   เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง คู่อันดับ
                                   เปลี่ยนแฟ้ม

                      วันที่ 4  โฮมรูม "ตรวจผม/ตรวจเล็บ"
                                   เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง คู่อันดับ
                                   คาบสวน ฯ ตรวจผม/เล็บ ระดับ ม.1