วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 14-18 ม.ค. 56
 
                      วันที่ 14  โฮมรูม "ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์"
                                     เข้าสอน ม.1/5           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การคูณ/หาร พหุนาม
                                     เข้าสอน ม.1/3           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     สอนซ่อมเสริม ม.1/3-5

                     วันที่ 15   โฮมรูม "มารยาทในการรับประทานอาหาร"
                                     เข้าสอน ม.1/4           ทำแบบทดสอบ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                     จัดสถานที่ในหอประชุม ผูกผ้า

                      วันที่ 16  เข้าร่วมวันไหว้ครู (ต้อนรับ, เสิร์ฟ)

                      วันที่ 17 โฮมรูม "การคบเพื่อน"
                                    เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
                                    ซ่อมเสริม     เปลี่ยนแฟ้ม

                      วันที่ 18  โฮมรูม สาระน่ารู้ เรื่อง "วิตามินดี"
                                     เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
                                     คาบแนะแนว "อบรมเพศศึกษา" ให้นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1
             นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์เสี่ยงมากลุ่มละ 1 สถานการณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น